Uthyrning i andra hand

Enligt föreningens stadgar (§ 30-31) och bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare hyra ut sin lägenhet i andra hand i de fall då styrelsen ger sitt skriftliga samtycke till detta. Samtidigt består föreningen av medlemmar och det är av vikt för föreningens verksamhet, till exempel vad gäller engagemang i föreningen, dess långsiktiga frågor, styrelseengagemang, städdagar etc., att så många medlemmar som möjligt är stadigvarande boende i föreningen. 

Ansökan om andrahandsuthyrning ska ske skriftligen enligt nedan och ska lämnas in till föreningens styrelse senast en månad innan önskad uthyrning, så att ansökan kan behandlas på ett styrelsemöte. I ansökan ska bland annat framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Vid avslag på ansökan har medlemmen rätt att få ansökan prövad av Hyresnämnden. 

Denna policy ska fungera som riktmärke för styrelsen då denna tar ställning till ansökningar om andrahandsuthyrning. 

Giltiga skäl för att hyra ut sin lägenhet i andra hand är att medlem på grund av boende på annat håll inte kan utnyttja sin lägenhet under en viss period vid t.ex: 

  • Studier eller arbete på annan ort 
  • Längre utlandsvistelse 
  • Sjukdom eller vård 
  • Provboende med ny partner 
  • Uthyrning till närstående, dvs barn eller föräldrar, make, maka eller barnbarn. 
  • Tillfällig konjunktursvacka eller liknande som gör det svårt att sälja bostadsrätten. 

Andrahandsuthyrning medges inte för mer än ett år i sänder, totalt dock max två år. Utöver denna tidsgräns måste mycket starka skäl till uthyrning föreligga. Kortaste tid för uthyrning är tre månader. Observera att hyra av parkeringsplats, garage och extra förrådsutrymme upphör. 

Om medlem hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens medgivande har föreningen rätt att säga upp medlemmen för avflyttning och nyttjanderätten till lägenheten kan förverkas efter prövning i Hyresnämnden. 

Föreningen tar vid godkänd ansökan ut en avgift för administrationen med andrahands-uthyrning, denna avgift har fastställts till 10% av ett prisbasbelopp (§ 7 i stadgarna). Vid en period kortare än ett år justeras avgiften i proportion till antalet månader andrahandsuthyrningen avser. Avgiften betalas av medlemmen.

Medlemmen ska informeras om att den som hyr lägenheten blir medlemmens hyresgäst och att hyreslagens regler gäller. Medlemmen är sedan ansvarig för att informera hyresgästen om vilka regler som gäller i föreningen, till exempel trivselregler, sophantering, mm.  Skriftligt hyresavtal ska upprättas, där styrelsen ska få en kopia.  Ev. klagomål som inkommer till styrelsen vidarebefordras till medlemmen som får ta upp detta med sin hyresgäst.

Skriftlig ansökan ska skickas till föreningens styrelse, vetterstorp1@gmail.com, eller läggas i föreningens brevlåda på Polstjärnegatan 65.

Blanketter för ansökan finns att hämta nedan:

Vid arbete / studier utomlands är det viktigt att en person som bor i Sverige får fullmakt att företräda medlemmen.  Det är också viktigt att det görs klart var hyresavier ska skickas. Medlemmen är fortsatt skyldig att betala in avgiften månadsvis enligt utskickade avier.