Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt kan vara mycket förmånligt i en förening som vårdar huset på ett bra sätt. Detta tillsammans med en välskött ekonomi brukar leda till rimliga boendekostnader och stigande värde på bostadsrätten. Förutsättningen är att det finns en väl fungerande styrelse med engagemang och kompetens och att medlemmarna kan lita på sin styrelse. Tyvärr finns många exempel på dåliga föreningar, där olika falanger blockerar viktiga beslut och skapar otrivsel. Det är viktigt att alla hjälps åt för att skapa en bra anda.

Nedan vill vi i korthet redogöra för vad en bostadsrättsförening är och hur den fungerar.

Ekonomisk förening
En bostadsrätt är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.”
Så står det i Bostadsrättslagen. Innebörden är bland annat att föreningen är en juridisk person och att de boende i rättslig mening inte står personligt ansvariga för beslut som fattats i föreningens namn.

Man äger bostadsrätten, inte lägenheten
Att föreningen ”upplåter lägenheter med bostadsrätt” innebär att föreningen äger lägenheterna men att den upplåter rätt åt medlemmarna att bo där på obegränsad tid. Det är därför det kallas bostadsrätt.

Hur föreningen styrs
Föreningen leds av en styrelse som väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsstämmor. Dessa brukar hos oss hållas i mars eller april.

Stämman är föreningens högsta beslutande instans. Förutom att välja styrelse, revisorer och valberedning beslutar stämman om underhåll och investeringar, avsättningar till fonder med mera – sådant som kommer att märkas i årsavgiften. På stämman har varje bostadsrätt en röst.

Mellan stämmorna ansvarar styrelsen för att stämmobesluten verkställs. Den ansvarar också för föreningens ekonomi. För hjälp med förvaltning och administration samt upprättande av årsredovisningar med mera, anlitar vi Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF).

Vårt ansvar som medlemmar
Som innehavare av en bostadsrätt har vi ansvar för lägenhetens skötsel men också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort, det vill säga vår gemensamma egendom. Mer om detta står att läsa i Stadgar, som du hittar i menyn ovan.

Vem underhåller vad?
Föreningen ansvarar grovt sett för det yttre underhållet inklusive värmesystemet, vatten och avlopp, elledningar med mera.
Medlemmen ansvarar grovt sett för lägenhetens inre underhåll. En utförlig lista finns att läsa via menyn ovan: Ansvarsfördelning.

Vad vi får och inte får göra i lägenheten
Vi får tapetsera, måla, byta golv, installera och byta vitvaror, utföra visst arbete i badrum.

Vi får inte ”göra ingrepp i bärande konstruktion”, enligt lagen. Inte heller ändra ledningar för avlopp, värme och vatten eller elledningar som försörjer flera hushåll.

Inför större förändringar som omfattar vatten och avlopp i kök och badrum, ska styrelsen kontaktas och ge sitt skriftliga tillstånd. Auktoriserad firma ska användas vid alla elektriska installationer samt vid renovering av badrum/toalett, då en sådan firma har ansvar för gjorda installationer om det senare skulle uppstå en skada. 

Uthyrning i andra hand kräver tillstånd
Man har rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand om man t.ex. ska jobba eller studera på annan ort, prova ett samboförhållande, vistas på sjukhus mm. Det krävs dock alltid att man ansöker om tillstånd hos styrelsen och att klartecken getts innan hyresgästen flyttar in.